REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj poduszkę od Designomanii”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj poduszkę od Designomani” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul. Spacerowa 10, 32-640 Podolsze.
 2. Konkurs będzie udostępniany za pomocą portalu Facebook.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 25.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.
 7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na fanpage’u Designomanii na Facebooku.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach 25.07.2019 r. do 31.07.2019 r. do godziny 23.59 skomentować post konkursowy na Facebooku Designomanii podając propozycję nazwy dla nowego produktu Designomanii.
 2. Uczestnik może zostawić dowolną ilość komentarzy.
 3.  Ogłoszenie wyników 5.08 – na fanpage’u Designomanii.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest poduszka Designomanii wybrana przez uczestnika.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 1. Na fanpage’u Designomanii na Facebooku zostanie podana informacja o Konkursie i jego zasadach.
 2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 1 Uczestnik, który poda najciekawszą propozycję nazwy według Organizatora.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, zostanie poinformowany poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul. Spacerowa 10, 32-640 Podolsze.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres office@designo-mania.com
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
  2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także nazwę profilu, z którego został napisany komentarz, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

Kontakt

+48 669 916 902
E-mail: office@neo-consulting.pl

© 2024 Designomania Aparments | designed by NomAds Media