Regulamin aukcji


1 Aukcja

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania licytacji dekoracji od DesignOmanii.

Organizatorem aukcji jest NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul. Spacerowa 10, 32-640 Podolsze

Przedmiotem licytacji jest krzesło.

W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem, zaoferuje najwyższą kwotę za przedmiot aukcji.

Aukcja prowadzona będzie w ramach postów na fanpage’u DesignOmania na portalu Facebook.

Licytacje przedmiotów aukcji odbywać się będą za pośrednictwem wzmiankowanego portalu

społecznościowego przez 2 dni od 8 lipca.

2 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza zostanie każdorazowo określona w poście z licytacją.

Przedmioty licytowane są w górę.

Oferty złożone poniżej ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę.

Do ceny przedmiotu należy doliczyć koszt wysyłki (80 zł).

3 Przebieg Aukcji

Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych oraz osoba prawna – organizacje, firmy, instytucje.

Licytacja odbywa się w walucie PLN.

Propozycje kwot licytacji należy umieszczać w komentarzu pod zdjęciem wybranego przedmiotu na portalu Facebook na fanpage’u DesignOmanii określając deklarowaną kwotę.

W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas publikacji oferty w komentarzu pod postem).

Zwycięzca licytacji, tj. osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę na moment zakończenia aukcji, zobowiązana jest do:

– wpłaty wylicytowanej sumy pieniężnej + kosztów wysyłki w terminie do 5 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Organizatora:

Numer konta: BNP PARIBS 60 1750 0012 0000 0000 3617 9732
Tytułem: facebook + [nazwa wylicytowanej poduszki]

 – przekazania Organizatorowi adresu dostawy wylicytowanego przedmiotu za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: office@designo-mania.com

Wyniki licytacji podawane będą na fanpage’u Designomanii na portalu Facebook. Wyniki Aukcji są wiążące i ostateczne.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, prawo do zakupu wylicytowanego przedmiotu przysługuje licytującemu, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem przekazania zadeklarowanej kwoty + kosztów przesyłki na rachunek bankowy Organizatora.

Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności zadeklarowanych w przesłanej zgłoszeniem ofercie, a w szczególności uiścić deklarowaną w zgłoszeniu kwotę + koszty wysyłki we wskazanym terminie na podany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy.

Każdy uczestnik Aukcji może złożyć dowolną ilość ofert na dowolną ilość przedmiotów licytacji.

Przekazanie przedmiotu licytacji nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora i przekazania danych adresowych zwycięzcy aukcji, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za pobraniem, której koszty pokrywa zwycięzca licytacji.

Możliwa jest również wysyłka poza terytorium Polski, ale wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy. Wysyłka poza terytorium Polski możliwa jest wyłącznie po wpłacie należności na konto, nie wysyłamy za pobraniem.

4 Reklamacje

Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania Aukcji należy zgłaszać drogą mailową, w

czasie trwania Aukcji, na adres: office@designo-mania.com

Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
3. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu Aukcji nie będą rozpatrywane.

Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także nazwę profilu, z którego został napisany komentarz, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

5 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Uczestników aukcji jest Organizator – NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul. Spacerowa 10, 32-640 Podolsze.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia licytacji, w tym przekazania przedmiotu licytacji,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia aukcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z aukcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres office@designo-mania.com

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Licytacji, w tym z wydaniem przedmiotu licytacji.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w aukcji i odbioru przedmiotu licytacji.

6 Postanowienia końcowe

Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, unieważnienia aukcji w

czasie jej trwania lub po jej zakończeniu bez podania przyczyny, a także zawieszenia organizacji

Aukcji z przyczyn technicznych.